Referat af generalforsamling 24. marts 2015

Referat af generalforsamling 24. marts 2015

Deltagere fra bestyrelsen: Dennis Nissen, Lasse W. Jakobsen, Annelise W. Hansen, Morten Kvistgaard, Jes Jakobsen.

Formanden åbner mødet med en mindetale for vores to æresmedlemmer John og Thorkild, der er gået bort.

1.        Valg af dirigent

Generalforsamlingen valgte Thomas Pedersen.

-          Thomas observerer at alle formalier er overholdt og at mødet dermed er lovligt.

2.        Valg af stemmetællere

Generalforsamlingen valgte Ulrikke og Johnny.

3.        Valg af referent

Generalforsamlingen valgte Morten Kvistgaard.

4.        Bestyrelses beretning for det forløbende år

Formanden indleder:

-          Flotte resultater, flere skytter.

-          50m hus snart færdigt.

-          15m banen har fået nyt lys. Den skal dog renoveres endnu mere i den kommende tid.

-          Der er holdt møder med politiet om 200m banen.

-          Vi har meldt os ud af DSU, grundet uoverensstemmelser og høje priser.

-          Carlsbergs sportsfond har doneret en ny luftriffel.

Lasse beretter fra skydeudvalget:

-          Fortæller om aktiviteter.

-          Vi har fået flere ungskytter.

Formanden beretter fra vedligeholdelsesudvalget:

-          Formanden takker Jes og Jesper.

Annelise beretter fra Idrætsrådet

-          Budget-arbejde. Sparer på foreningerne.

5.        Forelæggelse af regnskab

Annelise fremlagde regnskabet.

-          Kontingent-indbetalingerne er næsten godt.

-          Aktivitetstilskudet bedre end forventet.

-          Vi kæmper om tilskud til alarmen, i forbindelse med lokaletilskudet.

-          Samlet set lille underskud. Ellers meget fint.

Det udleverede regnskab er forkert.

-          Bestyrelsen tilbyder at udsende det korrekte regnskab til alle, der måtte ønske det.

Forsamlingen godkender regnskabet.

6.        Fastsættelse af næste års kontigent

Bestyrelsen forslår uændret kontingent.

Forsamlingen godkender forslaget.

7.        Forelæggelse af budget

Annelise fremlagde budgettet.

-          Forventer lille overskud, grundet medindtægt på kontingenter.

-          Johnny spørger til den høje pris på telefon og internet.

 • Lasse fortæller om TDC og deres sikkerheds-linier.

-          Johnny spørger til OK-kort.

 • Formanden fortæller.

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

8.        Behandling af indkommende forslag

-          Bestyrelsen forslår nogle ændringer i vedtægterne.

 • Navne skal tilrettes i forbindelse med den nye sammenlægning.
 • Vi er ikke mere medlem af DSU.
 • Vil tillade at forældrerepræsentanter bliver valgt ind i bestyrelsen.

-          Thomas pointerer nogle problemer i forbindelse med de foreslåede formuleringer.

 • Forsamlingen foretager nogle tilrettelser.

-          Ændringerne bliver godkendt med 11 stemmer for og 0 imod.

9.        Valg af formand

Dennis Nissen blev genvalgt.

10.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Morten Kvistgaard og Lasse W. Jakobsen var på valg.

Morten genopstillede ikke.

Lasse blev genvalgt.

Oliver Nord blev valgt ind i bestyrelsen.

11.   Valg af 2 suppleanter

Generalforsamlingen valgte Morten Kvistgaard og Lars Jepsen.

12.   Valg af revisor

Thomas Pedersen blev valgt.

13.   Valg af revisorsuppleant

Anita W. Jakobsen blev genvalgt.

14.   Valg af fanebærer

Jes Jakobsen blev genvalgt som fanebærer.

15.   Evt.

-          Anne-lise fortæller om den nye fane, som der er på vej.

-          Formanden lukker mødet.

Referat af generalforsamling 11. marts 2014

Referat af generalforsamling 11. marts 2014

Deltagere fra bestyrelsen: Dennis Nissen, Lasse W. Jakobsen, Annelise W. Hansen, Morten Kvistgaard, Jes Jakobsen.

1.        Valg af dirigent

Generalforsamlingen valgte Keld Jepsen.

-          Keld observerer at alle formalier er overholdt og at mødet dermed er lovligt.

2.        Valg af stemmetællere

Generalforsamlingen valgte Thomas Pedersen.

3.        Valg af referent

Generalforsamlingen valgte Morten Kvistgaard.

4.        Bestyrelses beretning for det forløbende år

Formanden indleder:

-          Fortæller om Jubilæet.

-          Vi har flere flotte resultater.

-          Håber på kommende ungskyttehold.

-          Takker for hjælp til renoveringen af 50m-huset.

-          Takker Annelise & John for indendørs-malingen.

-          200m-projektet er udsat på ubestemt tid. (Det ville koste >500k.)

-          Takker Annelise for at sponsere luft-riffel.

Annelise beretter fra skydeudvalget:

-          Giver ordet videre til Lasse og Morten/Thomas.

-          Lasse fortæller om stor aktivitet og meget arrengement. Mere end hvad der er andre steder.

-          Beretter om ungdoms-sammenkomster.

-          Morten for fortæller om at senior-afdelingen er tæt på ikke-eksisterende.

-          Thomas fortæller om tirsklubben (de ser ud til at være stoppet pt.) og det ene senior-hold, som vi har. Ikke meget aktivitet.

Formanden beretter fra vedligeholdelsesudvalget:

-          Meget er allerede sagt.

-          Vores tag er blevet skiftet. (Det var på et hængende hår, iflg. håndværkeren.)

-          Prioriterer langsigtede løsninger. (Ikke lappe-løsninger.)

-          Nye vinduer og dører.

Annelise beretter fra Idrætsrådet

5.        Forelæggelse af regnskab

Annelise fremlagde regnskabet.

-          Vi har modtaget færre tilskud end forventet.

-          Indtægt lidt mere end forventet.

-          Udgifter endnu mere end forventet.

-          Store ekstra-udgifter til lys, vand og varme.

-          Årets resultat er underskud.

Thomas sprøger til vandudgiften.

-          Toilettet der har løbet har kostet ca. 9000,-

-          Formanden har dog repareret det.

Forsamlingen godkender regnskabet.

6.        Fastsættelse af næste års kontigent

Bestyrelsen forslår at børn, seniore og veteraner alle stiger med 50,- per år, for at vi kan få en lille smule luft i budgettet.

-          Lars bemærker rissikoen for at miste, især ikke-aktive seniore.

-          Anne-lise sammenligner med nabo-klubber.

Forsamlingen godkender forslaget.

7.        Forelæggelse af budget

Annelise fremlagde budgettet.

-          Vi håber på at stramme op.

Formanden beretter om at pistol-klubben søger om nedsættelse

-          Lars beretter om at den oprindelige pris blev fastsat udfra omkostninger minus aktivitet.

-          Forsamlingen var ikke positiv stemt.

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

8.        Behandling af indkommende forslag

Der var ingen indkommende forslag.

9.        Valg af formand

Dennis Nissen blev genvalgt.

10.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Anne-lise blev genvalgt.

Jes genvalg.

11.   Valg af 2 suppleanter

Generalforsamlingen valgte Fredrik og Lars. (Fridrik var ikke tilstede.)

12.   Valg af revisor

Keld Jepsen blev valgt. (Forudsat at Thomas hjælper.)

13.   Valg af revisorsuppleant

Anita W. Jakobsen blev genvalgt.

14.   Valg af fanebærer

Jes Jakobsen blev genvalgt som fanebærer.

15.   Evt.

-          Lars fortæller om kommende DSU årsmøde.

 • Bestyrelsen er ikke i stand til at deltage.
 • Lars ber bestyrelsen/forsamlingen om at godkende ham som repræsentant
 • Dette blev godkendt.

-          Thomas bemærker om vores DM-ture, at vi som en af de få foreninger, ikke har voksene med i bussen og ikke har specielt meget ”voksen-tid” generelt.

 • Dennis fortæller at det er af hensyn til børnene.

-          Nikolaj spørger til Biatlon-planer

 • Formanden fortæller lidt om disse.

-          Keld fortæller om firma-arrangementer, som har været meget positive.

-          Formanden afslutter mødet.