Vedtægter

Opdateret: 24. marts 2015

Vedtægter for

Jørlunde skytteforening

Kreds 18-008

Stiftet den 25. maj 1863

Medlem af DGI Nordsjælland skydning og Skydebaneforeningen Nordsjælland.

§ 1.

Navn og hjemsted

1. Foreningens navn er Jørlunde Skytteforening og har hjemsted i Frederikssund Kommune. Foreningen er tilsluttet DGI Nordsjælland skydning, landsdelsforening under DGI skydning og Skydebaneforeningen Nordsjælland landsdelsforening under Skydebaneforeningen Danmark. Foreningen er underlagt disse organisationers love og bestemmelser.

§ 2.

Formål

1. Foreningens formål er gennem skydning som idræt og anden kulturel virke, at udbrede kendskabet til og udvikle færdighed i skydning som amatøridræt og fremme det folkelige foreningsarbejde.

§ 3.

Våbenpåtegningsret

1. Foreningen er af Nordsjællands Politi bemyndiget til at give våbenpåtegning på medlemsbeviser. Våbenpåtegningen gives i Skytteforeningernes Våbenregistrering (SKV) på grundlag af våbenlovens bestemmelser og efter godkendelse af medlemmet hos foreningen og hos den lokale politimyndighed.

§ 4.

Tilbagekaldelsesret og -pligt

1. Foreningen skal orientere politiet eller om fornødent tilbagekalde våbenlegitimationen fra et medlem, hvis bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§ 5.

Medlemskab

1. Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 6 år. Optagelse af umyndige medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge.

2. Som passivt medlem kan optages enhver uanset alder.

3. Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre/værge. Indmeldelsen er bindende for mindst 1 år.

4. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et år. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

§ 6.

Kontingent

1. Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Der opkræves kontingent hvert år pr. 1. januar, og der skal være betalt inden den 31. januar.

2. Ved for sen betaling af kontingent sendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales senest 2 måneder herefter, meddeles medlemmet skriftligt, at det er slettet af medlemslisten og tilbagekaldelse af våbenpåtegning iværksættes. Nyoptagelse kan kun ske mod betaling af gælden.

3. Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

§ 7.

Udelukkelse og eksklusion

1. Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine forpligtelser. Såvel i sager om udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

2. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingen afgør sagen ved de almindelige stemmeregler, jf. § 12.

3. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsorden som et særligt punkt. Generalforsamlingens afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter, jf. § 12.

4. Et medlems udelukkelse meddeles straks DGI Nordsjælland Skydning og et medlems eksklusion meddeles DGI Nordsjælland. .

§ 8.

Ansvar ved ulykker

1. Foreningen er omfattet af kollektiv ansvarsforsikring, der dækker alle skytteforeninger under DGI Nordsjælland. Ansvarsforsikringen dækker ikke evt. skader, som idrætsudøverne påfører sig selv, jf. skyttebogens afsnit om forsikringer.

§ 9.

Medlemmets forpligtelser m.v.

1. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

2. Foreningens medlemmer har ikke anden økonomisk forpligtelse over for foreningen end kontingent forpligtigelsen.

3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 10.

Ordinær generalforsamling

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggende.

2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

3. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, forældre eller værge til børn, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

4. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har været medlem i mindst 2 måneder, og som ikke er i kontingent restance, samt er til stede ved generalforsamlingen. Medlemmer under 14 år har kun stemmeret via forældre eller værge.

5. Passive medlemmer har tale-, men ikke stemmeret.

6. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dages varsel, elektronisk via mail, ved opslag i skytteforeningens hus og på hjemmesiden.

7. Det afsluttede regnskab skal afleveres til revisorerne senest 1 måned før generalforsamlingen.

8. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

9. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

§ 11.

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Valg af referent

4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

a) Fra formanden

b) Fra udvalg

5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

6. Fastsættelse af kontingent

7. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

8. Behandling af indkomne forslag

9. Valg af formand for 1 år

10. Valg af næstformand for 2 år på ulige år

11. Valg af kasserer for 2 år på lige år

12. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år på ulige år

13. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år på lige år

14. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

15. Valg af revisor for 2 år

16. Valg af revisorsuppleant for 1 år.

17. Valg af fanebærer

18. Eventuelt

§ 12.

Generalforsamlingens ledelse m.v.

1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Indtil dirigenten er valgt, ledes generalforsamlingen af bestyrelsen.

2. Beslutninger tages efter almindeligt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og eksklusion af et medlem, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

3. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

4. Valgbar til bestyrelsens, formand, næstformand og kasserer, er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år og har været medlem i mindst 2 måneder, og som ikke er i kontingent restance. Forældre repræsentanter er også valgbar til den resterende del af bestyrelsen.

5. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende modtager valg til den foreslåede post.

6. Såfremt et stemmeberettiget medlem ønsker det, skal skriftlig afstemning finde sted.

7. Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 13.

Ekstraordinær generalforsamling

1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af medlemmerne stiller motiveret krav herom.

2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 2 måneder efter, at krav med skriftligt forslag til dagsorden er modtaget. De medlemmer, der har rejst kravet, har mødepligt.

3. For så vidt angår ledelse, afstemning m.m., gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling

§ 14.

Foreningens ledelse

1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

2. Bestyrelsen består af en formand, der vælges for et år ad gangen, en næstformand og en kasserer, samt 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. .

3. Såfremt et medlem udtræder i sin valgperiode, indtræder suppleanten straks i bestyrelsen for den resterende del af valgperioden.

4. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest en måned efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer, sekretær og udvalgsansvarlig.

5. Bestyrelsen er myndig til, når der skønnes behov herfor, at nedsætte eller ophæve udvalg. Nedsættelse eller ophævelse godkendes endeligt på førstkommende generalforsamling.

6. Ved ophævelse af et udvalg tilfalder evt. aktiver foreningen.

7. Bestyrelsen eller et udvalg er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen eller udvalget er mødt op, der i blandt fungerende formand. Vedtagelser kræver, at mindst halvdelen af bestyrelsen eller udvalg stemmer for. Ved stemmelighed er formandens/udvalgsformandens stemme afgørende.

8. Der føres referat over vedtagne beslutninger og andre forhold. Referatet godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde.

9. Bestyrelsen fastsætter egen forretningsorden.

§ 15.

Udvalgenes funktion

1. Foreningen omfatter skytteafdelinger, der til daglig ledes af udvalg.

2. Hvert udvalg ledes af mindst 3 medlemmer. Udvalgene konstituerer sig selv med formand, næstformand, og kasserer senest en måned efter konstituerende bestyrelsesmøde.

3. Hvert udvalg kan supplere antallet af medlemmer efter behov.

4. Udvalgene afholder de møder, de finder nødvendige til behandling af de spørgsmål, der vedrører udvalgene og foretager indstilling til bestyrelsen. Bestyrelsen har den afgørende myndighed, hvad det sikkerhedsmæssige og økonomiske angår. Ligeledes skal ethvert arrangement forelægges bestyrelsen til godkendelse.

5. Udvalgenes bestyrelse har den afgørende myndighed, hvad det skytte idrætslige angår, under ansvar overfor bestyrelsen.

6. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden, der godkendes af bestyrelsen.

7. Hver 14. dag afleverer udvalgene regnskab til foreningens hovedkasserer.

8. Der føres referat over vedtagne beslutninger og andre forhold.

9. Bestyrelsens formand, næstformand, kasserer og sekretær har ret, uden stemmeret, at overvære udvalgsmøder.

§ 16.

Tegning af foreningen

1. Formanden eller kassereren er sammen med et bestyrelsesmedlem bemyndiget til, på bestyrelsens vegne, at tegne foreningen.

2. Ved salg eller pantsætning af fast ejendom, eller optagelse af lån, tegnes foreningen af 4/5 af bestyrelsen.

3. Bestyrelsen kan dog ved fuldmagt bemyndige 3 medlemmer til i fællesskab at løse bestemte sager.

§ 17.

Regnskab og revision

1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

2. Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisionen.

3. Revisionen består af 2 revisorer. På den ordinære generalforsamling vælges hvert år en revisor for 2 år og en revisorsuppleant for et år, jf. § 11, stk. 12 og 13.

4. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

5. Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Desuden har revisorerne til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 18.

Ophør/ opløsning

1. Foreningen kan kun opløses på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

2. For at en sådan generalforsamling er beslutningsdygtig, skal mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer skal være for forslaget.

3. Opnås der sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med 3/4 stemmer for forslaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

4. Opløsningen kan først finde sted, når foreningens gæld er afviklet. Findes der ikke tilstrækkelig disponibel kapital hertil, skal denne tilvejebringes ved salg af foreningens eventuelle aktiver.

5. De fra DGI Nordsjælland skydning modtagne ejendele skal tilbageleveres landsdelsforeningen. Kartoteker over registreringspligtige våben skal tilstilles det lokale våbenkontor.

6. Når eventuel gæld er afviklet deponiers en evt. formue i et pengeinstitut. Deponeringsbevis samt foreningens eventuelle ejendele overgives til opbevaring hos DGI Nordsjælland skydning.

7. Såfremt der i løbet af 5 år oprettes en ny skytteforening med samme formål i Frederikssund Kommune, tilfalder formue og ejendele denne. I modsat fald tilfalder dette DGI Nordsjælland skydning, der bruger midlerne til leder- og instruktøruddannelser.

§ 19.

Forekommer noget tilfælde, der ikke er nævnt i disse vedtægter, er bestyrelsen berettiget til at træffe en foreløbig afgørelse efter eget skøn. I et sådan tilfælde behandles afgørelsen på førstkommende generalforsamling og kan vedtages med almindelig stemmeflertal.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 24. marts 2015.

_____ Thomas Pedersen_______________________________

Dirigent